GDPR

LTC PRAHA, spolek,

se sídlem: Letenské sady č.ev. 32, Holešovice, 170 00 Praha
IČ: 49277596
právnická osoba je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 2249

Poskytnutí informace (GDPR)

PRO ČLENY:

Vážení členové našeho spolku, rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s Vaším členstvím v LTC PRAHA, spolek, se sídlem: Letenské sady č.ev. 32, Holešovice, 170 00 Praha, IČ: 49277596 (dále jen „správce“), bude správce z titulu plnění jeho právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zajišťování činnosti správce zpracovávat po dobu stanovenou vnitřní směrnicí správce některé Vaše osobní údaje. 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a mohou být zpřístupněny smluvním partnerům správce, sportovním svazům, orgánům veřejné správy České republiky nebo na webových stránkách či sociálních sítích správce.

Pakliže je právní základ zpracování založen na Vašem souhlasu se zpracováním, rádi bychom Vás informovali, že tento souhlas s ohledem na jeho dobrovolnost máte právo kdykoli odvolat.

Rovněž máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy. Právo na odvolání souhlasu a práva požadovat výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování se netýká osobních údajů, které jsou správcem zpracovávány z titulu plnění právní povinnosti správce na základě zákona a stanov správce. V neposlední řadě máte právo na kvalifikovanou informaci o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném závazným právním předpisem, resp. stanovami správce a správce je povinen takovou informaci Vám poskytnout.

PRO VEŘEJNOST:

Vážení uživatelé tenisového areálu LTC PRAHA, spolek, se sídlem: Letenské sady č.ev. 32, Holešovice, 170 00 Praha, IČ: 49277596 (dále jen „správce“), rádi bychom Vás informovali, že pakliže se rozhodnete využít našich služeb, bude správce z titulu plnění jeho právní povinnosti nebo na základě plnění smlouvy (pronájem dvorce) za účelem zajišťování činnosti správce zpracovávat po dobu stanovenou vnitřní směrnicí správce některé Vámi poskytnuté osobní údaje (bude se jednat o jméno, příjmení a případně telefonní číslo). 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a mohou být zpřístupněny smluvním partnerům správce, sportovním svazům či orgánům veřejné správy České  republiky. Rádi bychom Vás informovali, že máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy. Práva požadovat výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování se netýká osobních údajů, které jsou správcem zpracovávány z titulu plnění právní povinnosti správce na základě zákona, resp. stanov správce nebo na základě plnění smlouvy (pronájem dvorce). V neposlední řadě máte právo na kvalifikovanou informaci o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném závazným právním předpisem, resp. stanovami správce a správce je povinen takovou informaci Vám poskytnout.